NATJEČAJ za popunu radnog mjesta STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA

Natječaji   |   07.11.2018.

Vukovarska cesta 1, Virovitica

KLASA:100-01/18-01/66

URBROJ:2189-34-01/1-18-1

Virovitica, 7. studenoga 2018.

 

Na temelju članka 107. st.1. – 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18) Strukovna škola Virovitica raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  1. STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA– 1 izvršitelj (m/ž) – pripravnik (bez radnog iskustva) na određeno puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog zaduženja) – novootvoreni poslovi.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora pored općih uvjeta ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( „Narodne novine“, broj: 1/96. i 80/99.).

Uvjeti za zapošljavanje prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, broj: 16/17) i za korištenje potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo.

 

Uz pisanu prijavu i životopis potrebno je priložiti preslike ili elektroničke ispise putem sustava e-Građani:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplome ili potvrde o završenom školovanju)
  • domovnice
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)
  • potvrda o radnom stažu – elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima Područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kandidatkinja prijavljen/a u evidenciji nezaposlenih

 

Dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

U prijavi je potrebno navesti e-mail adresu radi slanja obavijesti o rezultatima natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08., 69/17.).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“, broj: 121/17.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj; 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01.,  103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13. i 152/14.), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem elektroničke pošte i službene internet stranice škole www.ssv.hr.                                                                                             

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Strukovne škole Virovitica.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja osobno ili putem pošte na adresu: Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, 33 000 Virovitica sa naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                      

                                                                                  

                                                                                          RAVNATELJICA

Pavica Biondić-Ivanković, prof.

natje-aj_pedagog_-2-.docx

Za učenike


Državna matura

 

 

Školska godina 2017./2018.

Kalendar polaganja - ljetni rok
Kalendar i vremenik polaganja - jesenski rok

Potvrde o položenim ispitima državne mature učenici mogu preuzeti u tajništvu škole u petak, 21. rujna 2018. godine od 09:00-12:00 sati.

 

Restoran Strukovne škole Virovitica

Restoran je u sklopu zgrade Strukovne škole Virovitica. U njemu učenici konobari, kuhari i slastičari uz nadzor stručnog osoblja spravljaju i poslužuju jela i uče vještine svojeg budućeg zanimanja. Restoran je opremljen modernom opremom i svime što je potrebno da bi se gosti ugodno osjećali u njemu. Raspolaže s 80 mjesta.

Pogledajte jelovnik

Radno vrijeme

ponedjeljakne radimo
utorak10:00 - 15:00
srijeda10:00 - 15:00
četvrtak10:00 - 15:00
petak10:00 - 15:00
subotane radimo
nedjelja i
blagdani
ne radimo

Za nastavnike


Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.